Kreatívne myslenie do škôl

Kreatívne myslenie je kľúčová kompetencia. Preto patrí aj do školy. Prinášame niekoľko programov pre školské prostredie rozdelené podľa cieľovej skupiny. Ponúkame tréningy, workshopy alebo prednášky pre oblasť kreatívneho myslenia.

Myšlienkové mapy do zborovne

Program je zameraný na využitie kreatívnej techniky Myšlienková mapa vo vzdelávacom procese a jeho tvorbe. Spoznáte ako tvoriť myšlienkové mapy, poskytneme ukážky a tipy, kde v školskom prostredí ju možno využiť. A s aspoň jednou odídete domov. Súčasťou programu sú rôzne hry a cvičenia na rozvoj kreatívneho myslenia.

Ako dať žirafu do  chladničky

Program štartuje kreativitu u mladých ľudí. Pomocou rôznych cvičení, hier a aktivít objavujeme s účastníkmi ich kreativitu a pomáhame im odbúrať bariéry v tvorbe myšlienok a nápadov. Predstavíme im proces riešenia problémov od jeho analýzy až po hodnotenie.

Kreatívne techniky do školy  

Program ponúka nácvik kreatívnych techník, ktoré využívame pri riešení problémov. Nasaďte deťom klobúky, doprajte im búrku vlastného mozgu, dajte im novú rolu alebo s nimi kreslite kostru ryby. Kreatívne techniky prinesú do učenia novú dimenziu. Program ukazuje ako techniky využiť pri rozvoji druhých a zároveň aj seba.

Myšlienkové mapy do lavice

Program ponúka nácvik kreatívnych techník, ktoré využívame pri riešení problémov. Nasaďte deťom klobúky, doprajte im búrku vlastného mozgu alebo s nimi kreslite kostru ryby. Prinesiete nimi do učenia novú dimenziu. Program ukazuje ako techniky využiť pri rozvoji druhých.

Kreatívne myslenie

V tomto programe pochopíte, čo je to kreatívne myslenie a svoje bariéry k nemu. Budete vedieť ako vyzerá kreatívny proces riešenia úloh. Budete poznať kreatívne techniky, ktoré môžete využiť pri kreatívnom myslení. V programe postupujeme podla
modelu Grahama Wallase spolu s teóriou mozgových kvadrantov.

Vizuálne myslenie a sketčnoting

V škole sa naozaj nemusíte nudiť. Poznámkovať si prednášky a výklad môže byť veľká zábava. Naučte sa sketčnoting a vizuálne záznamy. Program rozvíja vizuálnu gramatiky  (skečnoting, doodling) a je určený nielen pre študentov. Účastníci programu budú vedieť využívať prvky vizuálneho myslenia pri riešení úloh, prezentovaní a zapisovaní si poznámok. Budú poznať kreatívne techniky, ktoré napomáhajú vizuálnemu mysleniu. Ide o nácvik tvorby Kaga – grafické riešenie úloh, techniky rybia
kosť, základov myšlienkových máp. Súčasťou tréningu je nácvik techniky sketčnoting – kreslenia si
poznámok.

Tvorte kreatívne tvory

Chcete rozvíjať ľuďom kreatívne myslenie? Chcete byť sami kreatívny a pristupovať k tvorbe vzdelávania netradične, originálne? Program sa zameriava na rozvoj  KREATÍVNEHO LEKTORA, ktorý vo výučbe  využíva kreatívne techniky. Program je plný rôznych hier a cvičení, ktoré odburávajú bloky v kreativite.

Flexibilné myslenie

Flexibilita predstavuje schopnosť pružne vytvárať rôznorodé riešenia úloh, presúvať myslenie pri riešení
problémov na iné hľadisko, nájdení iného prístupu, zmene
stratégie riešenia. Cieľom programu je naučiť účastníkov
prekonávať myšlienkovú zameranosť a funkčnú fixáciu.
Budeme pracovať s otváraním mysle a nastavenie na jej
rast. V programe účastníkom predkladáme rôzne
divergentné úlohy a aktivity na podporu flexibilného
myslenia. Súčasťou je nácvik redifinovania -schopnosť
využiť známe informácie odlišným spôsobom v novej
situácii, v inej funkcii alebo reorganizovať informácie,
schopnosť oslobodiť sa od zaužívaných spôsobov
riešenia daného problému .