Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov/účastníčok.

1.Organizátorka Súťaže (ďalej len „Organizátorka“)

Mgr. Alexandra Kello – Kreatívne myslenie, sídlom Plzenská 7, 831 03 Bratislava, Slovensko, tel: 0905 335 352, email: info@kreativnemyslenie.sk

IČO: 40 77 81 26, DIČ: 104 54 939 3

2.Termín konania súťaže a zúčastnené osoby

Súťaž sa uskutoční v období od 25.1.2020 do 28.1.2020 do 12,00.  V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom/účastníčkou súťaže môže byť každý, kto do komentára pod príspevok pridá svoju odpoveď. Účastník/účastníčka súťaže musí mať viac ako 18 rokov v čase konania súťaže.

4.Podmienky účasti v súťaži a výhra pre účastníka

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník/účastníčka súťaže napísal do facebook statusu k výzve súťaže odpoveď na otázku, čo si najčastejšie zaznamenávate. Ak účastník/účastníčka vytvorí viac komentárov, bude sa brať iba prvá odpoveď. 

5.Výhra v súťaži

Výhrou v súťaži je získanie 1 vouchera (1x vstup) na workshop Myšlienkové mapy, ktorý sa koná 02.2.2021 v čase 9,00 – 12,00 v online priestore prostredníctvom aplikácie ZOOM. V prípade, že sa nemôže účastník/účastníčka daného workshopu zúčastniť môže podarovať tento vstup niekomu podľa svojej voľby. To však je nutné usporiadateľke dať vedieť aspoň 2 dni pred termínom workshopu. Vstup je len pre jedného človeka a len na tento konkrétny workshop.

5.Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz/víťazka vyžrebovaný/á spomedzi platne prihlásených účastníkov. Oznámenie o víťazovi/víťazke súťaže bude zverejnené na facbookovej stránke Kreatívne myslenieVíťaz/víťazka tiež bude priamo kontaktovaný/á Organizátorkou na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz/víťazka nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátorka v takom prípade žrebovanie zopakuje.

6.Spôsob odovzdania výhry

Výherca/výherkyňa a Organizátorka sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná emailovou komunikáciou.

7.Ochrana osobných údajov

Účastníkovi/účastníčke súťaže, podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplývajú práva na ochranu osobných údajov. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracovávaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracovávania), a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky statny.dozor@pdp.gov.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete v Pravidlá ochrany osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľky: Mgr. Alexandra Kello – Kreatívne myslenie, Plzenská 7, 831 03 Bratislava, Slovensko, tel: 0905 335 352, email: info@kreativnemyslenie.sk IČO: 40 77 81 26, DIČ: 104 54 939 33

Pre vyššie uvedené účely súťaže spracovávame nasledujúce osobné údaje klienta, ktoré sú potrebné pre odovzdanie poskytovanej služby: meno, priezvisko, emailová adresa. Účastník súťaže udeľuje súhlas so spracovávaním osobných údajov na účel uvedený v tomto bode na dobu 12 mesiacov od udelenia súhlasu.

Organizátorka súťaže informuje účastníka súťaže ako dotknutú osobu nasledovne:

kontaktné údaje: info@kreativnemyslenie.sk, zodpovedná osoba: Alexandra Kello

Účel spracovávania: účasť v súťaži Súťaž „Inšpiratívne Vianoce

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely identifikovania výhercu/výherkyňu a odovzdania výhry. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: prevádzkovateľ nepoužije osobné údaje na spracovanie súvisiace s inými oprávnenými záujmami, ako sú uvedené v účele spracovania. Kategórie osobných údajov účastníkov: meno, priezvisko (ktorými sú účastníci registrovaní na sociálnej sieti Facebook). Kategórie osobných údajov výhercov: meno, priezvisko, emailová adresa

Doba uchovania osobných údajov: od poskytnutia súhlasu po dobu 12 mesiacov od uplynutia súťaže, pričom súťaž uplynie až po odovzdaní všetkých výhier. Kategória príjemcov osobných údajov: účastník poskytne údaje Mgr. Alexandra Kello – Kreatívne myslenie, Plzenská 7, 831 03 Bratislava, Slovensko, tel: 0905 335 352, email: info@kreativnemyslenie.sk IČO: 40 77 81 26, DIČ: 104 54 939 33

Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám

Ďalšie informácie k Ochrane osobných údajov nájdete aj tu: Pravidlá ochrany osobných údajov

8.Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 24.01.2021