Kreatívne myslenie pre tímy

Tímové riešenie problémov

Riešite úlohy v skupine alebo tíme? Potrebujete prinášať tímové riešenia problémov?

Tento program je zameraný na nácvik skupinových kreatívnych techník, ktoré pomáhajú riešiť problémy a situácie. Cieľom je nácvik skupinového riešenia úloh a problémov rôznymi prípadovými štúdiami alebo konkrétnymi situáciami predkladaných členmi skupiny. Tréning je interaktívny s praktickými zručnosťami pre tímy

Myšlienkové mapy pre tímy

Často tímovo plánujete alebo organizujete? Potrebujete v tíme vidieť veci v súvislostiach?

Myšlienková mapa je úžasná kreatívna technika, ktorá využíva v plnom rozsahu schopnosti mozgovej kôry – slová, obrazy, čísla, logiku, rytmus, vnímanie vecí v priestore, v jednej účinnej technike. Tým dáva slobodu brázdiť nekonečný priestor vašej mysle. Táto techniky pomáha skupine pri analýze problémov, hľadaní nápadov či plánovanie krokov pri realizácií.

Nastavenie hodnôt v tíme

Aby tím fungoval efektívne je dôležité mať presne pomenované hodnoty. Pomôžeme Vám pomocou kreatívnych techník pomenovať spolu s tímom hodnoty, ktorými chcete žiť a ktoré jednotliví členovia v tíme potrebujú. Cieľom programu je zároveň pomenovať želané a neželané správanie vyplývajúce z nastavených hodnôt tímu.

Facilitovanie tímov

Facilitovanie tímu pomáha  otvoriť skupinové fungovanie/ nefungovanie, riešiť nejasné  situácie alebo upravovať  komplikované vzťahy. Cieľom je preniesť riešenie na tím . Slúži na vyjasnenie pozícií  a záujmov jednotlivcov aj  celej skupiny, pochopenie  toho, čo sa v tíme deje.   Pohľad externého poradcu  pomáha riešiť problémy v  skupine z nadhľadu,  komplexnejšie a cielenejšie.  Pri facilitácií využívame  rôzne kreatívne techniky na  riešenie problémov a  úloh.