Kreatívne myslenie ako zručnosť 21. storočia

Schopnosť kreatívne myslenie  vnímame ako proces,  pomocou ktorého niečo vzniká.  Ide o používanie a rozširovanie našich  predstáv, hľadanie inšpirácie mimo nás.  V súčasnosti je definovaná ako  kľúčová kompetencia 21. storočia. Ponúkame rôzne programy na rozvoj kreatívneho myslenia pre zamestnancov, tímy, lídrov ale aj ľudí vo vzdelávacom prostredí.

Naštartujte svoje kreatívne myslenie

Chýba vašim zamestnancom kreativita?
Potrebujete ich naštartovať ku kreatívnemu mysleniu?

Program sa zameriava na rozvoj kreativity a kreatívneho myslenia pre všetkých, kto v nej chce rásť. Ponúka možnosť človeku pochopiť silné stránky pri vlastnom kreatívnom myslení a taktiež uvidieť bariéry, ktoré bránia v slobodnom tvorení a rozmýšľaní nad úlohami. Poskytuje tipy, praktické rady a rôzne cvičenia ako si kreativitu rozvíjať sám ale aj spolu s ostatnými.
Program ponúka aktivity, hry a cvičenia na podporu  základných vlastností kreatívneho  myslenia ako  je flexibilita,  fluencia a originalita. 

Kreatívne myslieť – sám aj spolu

Riešite rôzne pracovné úlohy? Potrebujete pristupovať k problémom kreatívne a prinášať rôzne nápady?
Program je zameraný na podporu kreatívneho riešenia problémov a úloh. Program pomáha uvedomiť si proces kreatívneho myslenia od analýzu problému až po jeho hodnotenie a realizáciu.  Prináša rôzne kreatívne techniky,  ktoré môžete využiť pri riešení  pracovných úloh a  vzniknutých  problémoch. V programe  postupujeme podla modelu  Wallase spolu s teóriou mozgových kvadrantov. Prinášame možnosti  využitia kreatívnych  techník  v tomto koncepte a ich  konkrétny nácvik.

Myšlienkové mapy

  Potrebujete si zaznamenať myšlienky, nápady alebo riešiť problémy?
Veľa plánujete alebo potrebujete vidieť veci v súvislostiach? Často organizujete alebo analyzujete?
Tento program je  zameraný na  pochopenie a nácvik tvorby  myšlienkových máp.  Myšlienková mapa využíva  v plnom rozsahu  schopnosti  mozgovej kôry:  slová, obrazy,  čísla,  logiku,  rytmus,  vnímanie vecí v priestore, v jednej účinnej technike.  Účastníci uvidia,  kde myšlienkové mapy môžu využívať, naučia sa  ako ich  vytvárať a aspoň s  jednou odídu domov. Program súčasne napomáha  vidieť veci v  súvislostiach, prepájať myšlienky  a podporuje  kreatívne  myslenie.

Flexibilné myslenie

Potrebujete pracovať s otvorenou mysľou? Chcete vedieť pružne reagovať na problémy a situácie?
Cieľom tréningu je podporiť u ľudí flexibilné myslenie. Flexibilita predstavuje schopnosť pružne vytvárať rôznorodé riešenia
úloh, presúvať myslenie pri riešení problémov na iné hľadisko, nájdení
iného prístupu, zmene stratégie riešenia. Cieľom programu je naučiť
účastníkov prekonávať myšlienkovú zameranosť a funkčnú fixáciu.
Budeme pracovať s otváraním mysle a nastavenie na jej rast.
V programe účastníkom predkladáme rôzne divergentné úlohy a aktivity
na podporu flexibilného myslenia. Súčasťou je nácvik redifinovania –
schopnosť využiť známe informácie odlišným spôsobom v novej situácii,
v inej funkcii alebo reorganizovať informácie, schopnosť oslobodiť sa od
zaužívaných spôsobov riešenia daného problému .