Kreatívne myslenie ako zručnosť 21. storočia

Schopnosť kreatívne myslenie  vnímame ako proces,  pomocou ktorého niečo vzniká.  Ide o používanie a rozširovanie našich predstáv, hľadanie inšpirácie mimo nás. V súčasnosti je definovaná ako  kľúčová kompetencia 21. storočia. Ponúkame rôzne programy na rozvoj kreatívneho myslenia pre zamestnancov, tímy, lídrov ale aj ľudí vo vzdelávacom prostredí.

Naštartujte svoje kreatívne myslenie

Chýba vašim zamestnancom kreativita?
Potrebujete ich naštartovať ku kreatívnemu mysleniu?

Program sa zameriava na rozvoj kreativity a kreatívneho myslenia pre všetkých, kto v nej chce rásť. Ponúka možnosť človeku pochopiť silné stránky pri vlastnom kreatívnom myslení a taktiež uvidieť bariéry, ktoré bránia v slobodnom tvorení a rozmýšľaní nad úlohami. Poskytuje tipy, praktické rady a rôzne cvičenia ako si kreativitu rozvíjať sám ale aj spolu s ostatnými.
Program ponúka aktivity, hry a cvičenia na podporu  základných vlastností kreatívneho  myslenia ako  je flexibilita,  fluencia a originalita. 

Kreatívne myslenie

Riešite rôzne pracovné úlohy? Potrebujete pristupovať k problémom kreatívne a prinášať rôzne nápady?
Program je zameraný na podporu kreatívneho riešenia problémov a úloh. Program pomáha uvedomiť si proces kreatívneho myslenia od analýzu problému až po jeho realizáciu.  Prináša rôzne kreatívne techniky,  ktoré môžete využiť pri riešení  pracovných úloh a  vzniknutých  problémoch. V programe  postupujeme podla modelu  Wallase spolu s teóriou mozgových kvadrantov. Prinášame možnosti  využitia kreatívnych  techník  v tomto koncepte a ich  konkrétny nácvik.

Kreatívny líder/líderka

  Chcete byť inovatívny líder?Chcete vedieť svojich ľudí viesť ku kreatívnemu mysleniu?
Cieľom tréningu je ukázať  manažérovi  jeho líderský  potenciál s dôrazom  na  kreatívne  vedenie.  Ukazujeme, že tvorivá atmosféra napomáha  tímu vo  flexibilite a  efektívnom riešení  problémov. Tréning pozostáva  z 5K – kreatívna osobnosť,  kreatívna atmosféra, kreatívny  proces, kreatívne myslenie a  kreatívne techniky.   Interaktívny program  poukazuje na  kľúčovú  kompetenciu „Kreatívne myslenie“ a  možnosti jej  využitia vo vedení svojho tímu ale aj seba samého .

Flexibilné myslenie

Potrebujete pracovať s otvorenou mysľou? Chcete vedieť pružne reagovať na problémy a situácie?
Cieľom tréningu je  podporiť u ľudí flexibilné myslenie. Flexibilita je schopnosť pružne vytvárať rôznorodé riešenia úloh, presúvať myslenie na iné hľadisko,
iný prístup, zmena stratégie. Cieľom programu je naučiť sa prekonať funkčnú fixáciu.
Budeme pracovať s otváraním mysle a nastavenie na jej rast. V programe zažijete rôzne divergentné úlohy a aktivity na podporu flexibilného myslenia. Súčasťou je nácvik redifinovania –schopnosť využiť známe informácie odlišným spôsobom v novej situácii, v inej funkcii alebo reorganizovať informácie, schopnosť oslobodiť sa od
zaužívaných spôsobov riešenia daného problému .