Ochrana osobných údajov zo strany dodávateľa je vykonávaná v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Na základe neho Vám prinášame prehľad o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach súvisiacich s ochranou vašich osobných údajov. Osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Mgr. Alexandra Kello – Kreatívne myslenie, Plzenská 7, 831 03 Bratislava, Slovensko, tel: 0905 335 352, email: info@kreativnemyslenie.sk

IČO: 40 77 81 26, DIČ: 104 54 939 33


Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom realizácie objednávok zo strany klienta a následnej fakturácie objednanej služby. Týka sa prípadov, keď cez web stránku www.kreativnemyslenie.sk vyplníte kontaktný formulár k príslušnej akcii (tréning, workshop, prednáška) alebo nás kontaktujete pomocou emailovej adresy info@kreatívnemyslenie. Osobné údaje, ktoré získame slúžia výhradne na účely vzájomnej komunikácie potrebnej pri realizácii vašej objednávky pre nami poskytované služby. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Neposkytnutie údajov môže mať za následok nemožnosť poskytnúť klientom požadovanú službu.


Kategórie osobných údajov a rozsah ich spracovania

Pre vyššie uvedené účely spracovávame nasledujúce osobné údaje klienta, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a následnú fakturáciu poskytovanej služby: meno, priezvisko, ulica a súpisné číslo, poštové smerovacie číslo, mesto, telefónne číslo, názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailová adresa, číslo bankového účtu vo forme IBAN. Tieto údaje nám ako klient poskytujete vedome. Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome: IP adresa cookies.


Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje ako nášho klienta budeme mať bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované po nevyhnutnú dobu určenú účelom spracovania osobných údajov. Táto nevyhnutná doba je 10 rokov a súvisí so všeobecne záväzným predpisom z dôvodu vedenia účtovníctva.


Webová analytika a súbory cookies


Web stránka www.kreativnemyslenie.sk používa Google Analytics v základnom nastavení bez ukladania osobných údajov. Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. K vašim osobným údajom majú prístup aj nami vybraní Spracovatelia, najmä poskytovatelia serverov a mailingových služieb. Sú to také subjekty, ktoré nám poskytujú dostatočné záruky a garantujú splnenie požiadaviek na základe platných právnych predpisov.


Vaše práva ako klienta

Ako klient máte právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov. Máte právo na opravu, vymazanie, obmedzené spracovaných údajov. Právom Vás ako klienta je tiež namietať spracovávanie osobných údajov a kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním údajov. V takomto prípade nás kontaktujte prostredníctvom emailu: info@kreatívnemyslenie.sk V prípade podozrenia, že došlo k porušeniu vašich práv alebo k porušeniu predpisov ustanovených na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Budeme radi, ak sa v takomto prípade obrátite v prvom kroku smerom k nám a v prípade zistených nedostatkov dôjde k urýchlenej náprave.  V takom prípade nás kontaktujte emailom na: info@kreativnemyslenie.sk

Bezpečnosť ochrany osobných údajov

Pre ochranu osobných údajov sme prijali a dodržiavame technické a organizačné opatrenia, ktoré sú potrebné na zamedzenie zneužitia, poškodenia, zničenia vašich osobných údajov alebo prístup údajom neoprávneným osobám.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak tak ustanovuje všeobecne záväzný predpis.