Líderstvo

Schopnosť byť dobrým lídrom vnímame ako schopnosť vytvoriť si otvorený vzťah, pracovať na sebe samom a pracovať s ľuďmi. Líder  vie inšpirovať , má v sebe odvahu ale aj pokoru. Lídrom sa stávame vtedy, keď počúvame nielen seba a ale aj druhých, vieme reagovať na ich potreby a pritom vieme  a spolu s ostatnými sledovať  smer a dosahovať ciele.

Ako byť koučom a mentorom

Program poskytuje lidrom tímu  pochopiť význam svojej role ako  Mentora a Kouča pre svojich  podriadených. Poskytuje možnosť uvedomiť si svoj vplyv na výsledky práce a vzťahy s okolím. Kľúčovým v programe je osvojenie si  nástrojov na rozvoj a vedenie  kolegov a podriadených, ako sú  kladenie otázok, metódy GROW/ SMART/STAR, aktívne počúvanie,  poskytovanie spätnej väzby,  pozorovanie a empatické  nazeranie na partnera. Pri  programe je dôležité poukázať na  osobnosť lídra v jednotlivých  rolách, naučiť techniky a  pomôcť  uchopiť štruktúru stretnutí.

Ako pracovať so skupinou

Program poskytuje lidrom tímu  pochopiť skupinovú dynamiku  a jeho intervenčné vstupy  v jednotlivých fázach. Kľúčovým  v programe je pomocou rôznych  prípadových štúdií riešiť rôzne  situácie v tíme a tým sa pripraviť  na prácu so svojou skupinou  a s ostatnými spolupracujúcimi  skupinami. V programe prebieha  predovšetkým interaktívnymi  hrami, nácvikom modelových  situácií k problematike vývinu  skupiny, riešeniu konfliktov,  delegovaní úloh, vedení hodnotení jednotlivcov ale aj skupiny.