Kreatívne myslenie pre tímy

Kreatívne na poradách

Vidíte, že vaše porady sú neefektívne? Máte pocit, že sa niekedy topíte pri hľadaní riešení?

Program štartuje a podporuje efektívne vedenia porád. Poskytuje tipy ako priniesť kreativitu na vašu poradu, ponúka drobné cvičenia na podporu kreatívneho myslenia účastníkov porady. V programe prebieha aktívny nácvik kreatívnych techník, ktoré je možné využiť pri riešiteľských poradách.

Brainstorming a jeho varianty

Na stretnutiach neprinášate nápady? Máte pocit, že u Vás brainstorming nefunguje? 

Brainstorming je technika pre skupiny na hľadanie nápadov. Ak sa robí naozaj dobre a podľa pravidiel dokáže priniesť veľa nápadov a riešení na mnohé otázky. Cieľom programu je priamy nácvik brainstormingu cez rôzne prípadové štúdie alebo konkrétne problémy tímu. Program ponúka náhľad na rôzne ďalšie varianty tejto techniky ako je rolestorming, banka nápadov, brainwriting.

Nastavenie hodnôt v tíme

Aby tím fungoval efektívne je dôležité mať presne pomenované hodnoty. Pomôžeme Vám pomocou kreatívnych techník pomenovať spolu s tímom hodnoty, ktorými chcete žiť a ktoré jednotliví členovia v tíme potrebujú. Cieľom programu je zároveň pomenovať želané a neželané správanie vyplývajúce z nastavených hodnôt tímu.

Facilitovanie tímu

Facilitovanie tímu pomáha otvoriť skupinové fungovanie/ nefungovanie, riešiť nejasné  situácie alebo upravovať  komplikované vzťahy. Cieľom je  preniesť riešenie na tím . Slúži na  vyjasnenie pozícií a záujmov  jednotlivcov aj celej skupiny,  pochopenie toho, čo sa v tíme deje.  Pohľad externého poradcu  pomáha riešiť problémy v skupine z nadhľadu, komplexnejšie a  cielenejšie. Pri facilitácií  využívame rôzne kreatívne  techniky na riešenie problémov a  úloh.