Komunikácia

Schopnosť komunikovať vnímame ako  zručnosť jedinca vedome a  harmonicky komunikovať. To znamená  hovoriť  o sebe s ostatným čo  najjasnejšie a najzrozumiteľnejšie, vedome ostatných počúvať, vedieť  rozlišovať podstatné od nepodstatného, byť ústretový k potrebám iných  a zároveň sledovať neverbálne signály.

Ako hovoriť, aby sme si rozumeli

Program učí ľudí  komunikovať  tak, aby rozumeli  sami sebe  a  aby im rozumeli  ostatní.   Budú  mať možnosť  nacvičiť si základné  komunikačné zručnosti ako je  poskytovanie  konštruktívnej  spätnej väzby,  aktívne  počúvanie,  kladenie otázok a sledovanie  neverbálnych  signálov.  Tréning  poskytuje  základný rámec  pre  efektívnu a  harmonickú  komunikáciu.  Zároveň  účastníkom umožňuje  vidieť  seba samého v komunikácií,  poznať svoj komunikačný štýl,  rezervy a možnosti ako sa v  komunikácií rozvíjať a neustále  zlepšovať.

Ako hovoriť pred ostatnými

Cieľom programu je naučiť  účastníkov uvoľnene  a sebavedomo hovoriť pred  ostatnými. Ukazuje prvky úspešnej a cielene zameranej prezentácie.  Program je interaktívny, pomáha s prípravou prezentácie a nácvikom prezentovania podľa  postupu  5P  pre predstavenie plánu riešenie  konkrétnych problémov. Súčasťou  tréningu je učenie ako pracovať so svojim postojom, hlasom a rečou  pri prezentovaní pred druhými.  Zároveň ukazuje ako reagovať na  rôzne tipy účastníkov  prezentácie a odpovedať na otázky od nich.

Ako byť asertívny

Absolvovaním programu budú  účastníci vedieť rozpoznať tri  druhy nevhodného správania a  komunikovania ako je  agresivita, pasivita a manipulácia.  Účastníci  sa naučia ako komunikovať a  správať sa asertívne, zároveň budú vedieť za svoje správanie niesť  zodpovednosť. Súčasťou tréningu  je nácvik rôznych modelových  situácií, ktoré pomáhajú otvorene, jasne a zrozumiteľne vyjadrovať  svoj pohľad na vec, svoje  myšlienky pocity, želania,  čo  chceme dosiahnuť alebo získať  spôsobom vhodným pre všetky  zúčastnené strany.

Ako komunikovať v konflikte

Program za cieľ naučiť účastníkov  rozpoznať vznikajúce konflikty.  Po identifikácií konfliktov ich budú vedieť konštruktívne riešiť spolu s účastníkmi vzniknutého konfliktu. Účastníci sa naučia rozlišovať  emócie a zvládať ich v  komunikácii, odhadnúť rôzne  
typy náročných komunikačných  partnerov, budú vedieť rozlišovať 
medzi pozíciou a záujmom v  konflikte. Zároveň si prakticky  precvičia techniky úspešného  riešenia konfliktov a ako  dosahovať konsenzus v náročných situáciách.