Brainstorming nie je Brainscreaming!

#kreativneleto

Ľudia robia brainstorming. Tímy robia brainstorming. A napriek tomu si niektorí myslia, že nefunguje. Niekoľkokrát som počula, že táto technika skĺzne do brainscreamingu. Ľudia sa prekrikujú a nápady sa strácajú. Verím, že existujú skupiny, ktoré túto techniku využívajú a funguje im. Určite je to preto, že dodržiavajú pravidlá a pravdepodobne postupujú podľa návrhu Alexa Osborna, autora tejto kreatívnej techniky.

Poznáte Brainstorming naozaj?

Ide o metódu, pri ktorej ide o zber informácií pre riešenie problémov, k otvoreniu mnohých možnosti, nápadov, myšlienok a pomenovaniu rôznych aspektov riešenia. Môžeme tiež povedať, že je to hra s myšlienkami, pri ktorej ide o učenie sa produkovať čo najviac rozmanitých, originálnych nápadov, preto aj meno burza nápadov.

Aké sú pravidlá techniky

Zákaz kritiky

Počas fázy voľného tvorenia myšlienok je prísny zákaz kritiky alebo hodnotenia kohokoľvek. Náznak kritiky môže blokovať voľnosť a plynulosť tvorenia nápadov. Kritická fáza a posudzovanie prebieha až úplne na záver.

Uvoľnenie fantázie

Každý by mal naplno uvoľniť fantáziu. Tie zdanlivo najväčšie „hlúposti“ môžu byť východiskom pre mnoho ďalších reálnych nápadov. Všetko je dovolené. 

Vzájomná inšpirácia

Podstatou brainstormingu je inšpirovanie sa navzájom /svojimi nápadmi aj nápadmi druhých/. Čokoľvek je v skupine povedané, môže byť použité ako východisko pre nový nápad a ďalšie myšlienky.

Kvantita nad kvalitu

Zakazuje sa hodnotiť. Podstatné je množstvo, z ktorého sa neskôr bude vyberať.

Všetci sme si rovní

Všetci účastníci sú si rovní. Neexistuje dobrý alebo zlý nápad, tak isto neexistuje horší alebo lepší účastník. Každý môže priniesť nápad a obohatiť druhých.

Úloha facilitátora  je predovšetkým v sledovaní požadovaných pravidiel a zapisovanie /evidovanie myšlienok a nápadov/. Brainstorming je kreatívny proces, ktorý má svoje pravidlá ale jednotlivé fázy je možné ľubovoľne upravovať . Práca s touto metódou zahŕňa nasledujúce kroky:

Zoznámenie sa s pravidlami – Účastníci sú oboznámený s pravidlami. Predovšetkým v skupine, kde ešte brainstorming neprebiehal. Prípadne ak sa používa rôzne typy brainstormingu, je dôležité ukázať ich rozdiely.

Definícia problémov a zadania –Čím konkrétnejšie je problém definovaný, tým kvalitnejšie výsledky dosiahneme. Okrem kvality sa zvýši aj množstvo nápadov.

Rozcvička –Pred začiatkom samotného brainstormingu sa môže vsunúť krátka hra alebo aktivita na uvoľnenie všetkých zúčastnených. Naladenie skupiny zvyšuje kvalitu i kvantitu vzniknutých myšlienok. Môžete využiť niektorú z hier uvedených tu: Hrajte sa so slovami

Brainstorming – Samotný brainstorming trvá dovtedy dokým nie je vyčerpaná kreativita skupiny. Je dobré ak účastníci sedia v kruhu alebo usporiadanie sedenia do písmena U. Pri tvorbe nápadov sa nebojte ticha, po ňom prichádzajú nové idei a riešenia.

Hodnotenie – Akékoľvek hodnotenie počas brainstormingu je zakázané. Na neho je vyčlenený čas na záver. Môže prebiehať formou diskusie, kategorizácie a klasifikácie nápadov, individuálnym alebo spoločným resumé. Bez záverečného hodnotenia nemá brainstorming význam.

Existujú rôzne varianty brainstormingu, ktoré je možné obmieňať

Negatívny brainstorming

Podporuje vnímavosť voči problémom. Snaží sa prísť na všetky problémy, negatíva či nevýhody, ktoré som sebou problém prináša.

  • Čo sa stane, keď nebudeme riešiť tento problém?
  • Čomu sa musíme pri riešení problému vyhnúť?

Štruktúra brainstormingu je totožná s obvyklým brainstormingom. Ďalším možným využitím techniky negatívneho brainstormingu je, keď si potrebujeme overiť, či navrhované riešenie je tým správnym a prínosným. Skúšame obrátiť vzniknuté nápady.

Rolestorming

Jednoduchý variant, kedy účastníci nehovoria sami za seba, ale za inú osobu, či už reálnu alebo vymyslenú. Vstupujú do inej role.

  • Môj otec by asi vymyslel toto.
  • Moja babička by riešila tento problém takto.
  • Pacient  by sa pozeral na tento problém takto.

Brainwritting

Všetky nápady sa zaznamenávajú hneď u zdroja, teda tým kto na nich došiel. Potom sa predajú ďalšej osobe, ktorá ich používa ako východiská pre vlastné uvažovanie a nápady.

Questionstorming

Je analogická technika ku brainstormingu. Organizujú sa krátke ( 10- 15 minútové) sedenia, v ktorých je cieľom produkovať čo najviac otázok. Facilitátor „stormingu“ podporuje otázky účastníkov. Pri seba výcviku vnútorné JA dáva príkazy reálnemu JA, aby produkovalo čo najviac tvorivých otázok na problémy denného života i tém nadosobných. Táto metóda vzbudzuje zvedavosť, záujem, rozbíjajú sa antimotivačné bloky, cvičí sa flexibilita.

Na záver mám pre Vás zhrnutie celej techniky v jednom skeče 🙂 Ako sa robia, si môžete prečítať tu: Vyskúšajte skečnoting

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.