Ako pracujeme

Rozvoj ľudí realizujeme tzv. akčným učením alebo zážitkovým  vzdelávaním. Cieľom prístupu je, aby účastníci objavovali nové spôsoby  vyrovnania  sa so  súčasnými a budúcimi výzvami.  Práca v skupine je  zameraná na reálne a  aktuálne záležitosti.  Zameriavame sa na  osvojenie sociálnych zručností  aktívnym nácvikom,  riešením  modelových situácií, sebaskúsenostnými rolovými hrami.  Našou  potrebou je pri rozvoji inšpirovať ľudí k osobnému rastu.

Interaktívna prednáška

Forma rozvoja prináša účastníkom základné informácie, ktoré inšpirujú, vyvolávajú a kladú otvorené otázky, podporujú hľadať odpovede mimo prednášky. Zámerom formátu je motivovať účastníkov k ďalšiemu vlastnému rozvoju.

Zážitkový workshop

Forma poskytuje   náhľad na určitú tému s nácvikom zručnosti. Workshop umožňuje  účastníkom aktívnu účasť na  problematike. Hlavný efekt je  čiastočné osvojenie si zručnosti s  inšpiráciou pre pracovný aj  súkromný život.

Interaktívny tréning

Forma pomáha nastaviť  zmenu  postoja, vedomostí, zručností alebo správania prostredníctvom   skúsenosti aktívneho učenia.  Prebieha sebaskúsenostnou  aktivitou na rozvoj a poznanie  seba samého,  s nácvikom zručností.

Facilitovanie riešenia problémov

Forma pomáha skupine  s riešením problémov.  Nezainteresovaný pohľad vnáša do riešenia objektivitu. Kreatívnymi  technikami hľadáme so skupinou  riešenie situácie alebo vzťahov,  prípadne práca na víziách a  plánoch skupiny alebo spoločnosti.